ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITES VAN MOTORNL EN HAAR GROEPMAATSCHAPPIJEN

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door MotorNL B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Korte Noorderweg 29 te (1221 NA) Hilversum. MotorNL B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 73663352, BTW nummer: NL 859619898B01. Deze Voorwaarden gelden tevens voor alle huidige en toekomstige groepsmaatschappijen van MotorNL B.V. zoals Promotor Reizen B.V. (hierna gezamenlijk ‘MotorNL ’).

Voor het gebruik van sommige (onderdelen) van de door MotorNL B.V. geëxploiteerde websites (‘Website(s)’) wordt een gebruiker (‘Gebruiker(s)’) gevraagd zich in te schrijven of een profiel aan te maken. Bij een aantal Websites waaronder www.motor.nl bestaat bovendien de mogelijkheid om zich aan te melden voor een community (‘Community’) waarop Gebruiker content (tekst en beeld) kan plaatsen en/of een weblog (‘Blog’) kan bijhouden.

Door zich te registreren dan wel gebruik te maken van de Websites, de Community of een Blog gaat Gebruiker akkoord met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn te downloaden op de Websites via deze link met de mogelijkheid om de Voorwaarden op te slaan en uit te printen.

MOTORNL behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Websites. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden na inachtneming van een termijn van 14 dagen na publicatie op de Websites. Gebruiker wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Artikel 2 – Aanmelding/registratie

Voor het gebruik van sommige (onderdelen) van de Websites, Communties dan wel Blogs wordt een Gebruiker gevraagd zich in te schrijven of een profiel aan te maken via de registratiebutton. Gebruiker kan vervolgens in sommige gevallen inloggen via Facebook of met zijn/haar e-mailadres. Binnen de aanmeldingsprocedure vult Gebruiker onder andere een formulier in met een aantal verplichte velden met gegevens als gebruikersnaam, wachtwoord, geldig e-mailadres en kiest een wachtwoord (‘Inschrijfgegevens’). Als een verplicht veld niet is ingevuld kan de inschrijving van Gebruiker niet verwerkt worden. Gebruiker verplicht zich om het formulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Nadat het aanmeldingsproces is afgerond krijgt Gebruiker toegang tot zijn of haar account (‘Account’). Dit Account en het gebruik ervan is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, met een wachtwoord dat Gebruiker zelf heeft gekozen en zorgvuldig dient te bewaren.

Communicatie tussen Gebruiker en MOTORNL  geschiedt elektronisch per email of via het systeem dat de Websites biedt.

MotorNL is niet aansprakelijk voor opgave door Gebruiker van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane aanmeldingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Gebruiker.

Gebruikers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen en kunnen deze toestemming op verzoek van MotorNL schriftelijk overleggen. Als blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan MotorNL besluiten Gebruiker van deelname uit te sluiten, tenzij de Gebruiker aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.

Alle gebruik van en activiteiten op het Account vallen onder eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker, ook indien zijn/haar Inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee het profiel van Gebruiker te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

Indien Gebruiker redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van zijn haar Inschrijfgegevens die op de Website zijn opgeslagen), dient Gebruiker de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van – indien aanwezig – de daartoe bestemde updatetoepassing op de Website, of MotorNL hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.

Artikel 3 – Door Gebruiker te plaatsen Content

Gebruiker kan ten behoeve van de door haar te vervaardigen content zoals berichten, teksten, grafisch materiaal, foto’s, afbeeldingen, video- en audiobestanden (hierna gezamenlijk: ‘de Content), binnen de omgeving van haar Account plaatsen met als doel deze via de Websites aan derden te verspreiden.

MotorNL zal de inhoud van het Account en de Content die afkomstig is van Gebruiker niet monitoren. MotorNL is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Gebruiker geplaatste Content.

Uitsluitend Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar in het Account geplaatste en verspreide Content. In het bijzonder staat Gebruiker er voor in dat de Content voldoet aan de bepalingen van dit artikel, dat eventueel voor gebruik van de Content benodigde toestemmingen van derden, waaronder geportretteerde(n) en auteursrechthebbende(n) is verkregen en dat hij/zij de Websites niet zal gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

Gebruiker staat er tevens voor in dat de Content in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving. De Content mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-)pornografisch en ander seksueel getinte Content te plaatsen. De Content mag verder niet de goede naam van MotorNL aantasten.

Door plaatsing garandeert Gebruiker dat de Content voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert Gebruiker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de Content. Gebruiker vrijwaart MotorNL voor alle schade en kosten die MotorNL lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden in verband met onrechtmatig gebruik van de Content.

MotorNL behoudt zich het recht voor de Content in te korten of aan te passen. MotorNL heeft tevens het recht om de Content te watermerken met een logo teneinde het doorplaatsen van deze Content door derden te traceren. Bovendien heeft MotorNL het recht Content te verwijderen indien blijkt dat niet voldaan is aan deze Voorwaarden.

MotorNL behoudt zich het recht voor de bevoegde opsporingsambtenaar in te lichten over de Content die in strijd is met de openbare orde of anderszins in strijd is met de wet.

Het is Gebruiker niet toegestaan in haar Content commerciële en advertentie gerelateerde uitingen te verwerken of te tonen.

Artikel 4 – Gebruik van door Gebruiker geplaatste Content en verstrekte informatie

Tenzij op expliciete wijze elders anders aangegeven, geeft Gebruiker MotorNL en haar commerciële partners door het plaatsen van Content dan wel het invoeren van gegevens op de Websites, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Website, de niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming  tot het gebruik en de reproductie, aanpassing, vertaling, verbetering of verspreiding of het in licentie geven van dit materiaal en de Content in welk medium van MotorNL en haar commerciële partners dan ook (in zowel momenteel bestaande als toekomstige) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden en zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is.

Gebruiker is te allen tijde vrij om de Content ook zelf te blijven gebruiken.

Gebruiker is zich ervan bewust dat de plaatsing van de Content het risico met zich meebrengt dat derden, waaronder andere gebruikers van de Websites de Content kunnen opslaan, gebruiken en/of bewerken.

Daarnaast dient Gebruiker zich goed te bedenken dat de informatie die Gebruiker op de publiekelijk toegankelijke delen van de Websites prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze Websites beschikbaar is; Gebruiker dient zich dus goed te bedenken welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal hij/zij wilt plaatsen.

MotorNL behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de Website en Communities en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina’s, reactieformulieren, etc. ter publieke aankondiging of ter plaatsing aangeleverde Content naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen.

MotorNL is gerechtigd reclames te tonen, voor, na of gelijktijdig met de vertoning van inhoud op de Websites, de Blogs en de Community.

MotorNL spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen en zij verzoekt rechthebbenden eventuele inbreuken aan haar te melden via MotorNL B.V. t.a.v. klantenservice, Korte Noorderweg 29, 1221 NA Hilversum of per e-mail info@motor.nl, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreuk makende Content.

Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
(i)    een beschrijving van de Content met in ieder geval de naam van de afzender;
(ii)    een omschrijving van de rechten die gebruiker/Gebruiker bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
(iii)     contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) van gebruiker/Gebruikers zodat MotorNL met hen in contact kan treden.

Artikel 5 – Beëindiging van het gebruik

Indien Gebruiker niet langer gebruik wenst te maken van de Websites, de Blogmogelijkheid dan wel de Community dan kan Gebruiker dit via e-mail aangeven. Gebruiker kan zich te allen tijde opnieuw inschrijven.

Na beëindiging als hierboven omschreven, heeft Gebruiker geen toegang meer tot zijn of haar Account. Alsdan behoudt MotorNL het recht om de Content, eventueel in een actief Account, te behouden om daarmee voor andere gebruikers zichtbaar te houden.

MotorNL is gerechtigd de toegang tot de Websites en de Community te blokkeren dan wel Gebruiker definitief uit te sluiten van het verdere gebruik van de Websites en de Community, zonder opgave van redenen.

MotorNL is te allen tijde bevoegd om de Websites dan wel de Community zelf om haar moverende reden te staken dan wel aan een derde over te dragen waarbij deze derde gehouden is de afspraken met Gebruiker na te komen.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look & feel, de inhoud van de Websites, de Community en de naam van de Websites en de Community bij MotorNL dan wel haar licentiegevers.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, eventueel middels licentie, waaronder auteurs- en portretrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere Content die door Gebruiker worden vervaardigd en geplaatst binnen het Account bij Gebruiker. Gebruiker vrijwaart MotorNL voor claims van derden dienaangaande. Indien blijkt dat Gebruiker niet de maker is van de Content, dan heeft MotorNL het recht deze Content te verwijderen.

Het kopiëren, reproduceren, publiceren, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen, in afmetingen aanpassen, terugbrengen, verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in de inhoud van de Website, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden. Het is dan ook op generlei wijze toegestaan op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruik te maken van content/materiaal van de Website door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot Website content, tenzij voor persoonlijk gebruik dan wel met expliciete en schriftelijke toestemming van MotorNL.

Artikel 7 – Gebruik van de Websites

Bij het gebruik van de Websites van MotorNL dient Gebruiker:

–       in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen; en

–       onderstaande en eventueel door ons aanvullende te verstrekken instructies na te leven.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de internetdiensten en websites van MotorNL op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de internetdiensten en websites van MotorNL en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. MotorNL noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de internetdiensten en websites van MotorNL is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van MotorNL c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de internetdiensten en websites van MotorNL aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. MotorNL is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de internetdiensten en websites van MotorNL voor gebruiker.

MotorNL hanteert Algemene Voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met MotorNL.

Gebruiker dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

–        Het verstoren van de werking van de Websites dan wel de Community dan wel andere computers of systemen van MotorNL of andere gebruikers te verstoren of het gebruik van de Websites door gebruikers te belemmeren of te beperken;

–        het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie Gebruiker het emailadres via de internetdiensten en Websites van MotorNL heeft verkregen;

–        gebruik op een wijze die schadelijk is voor MotorNL, haar klanten, voor andere gebruikers van Websites, of voor derden;

–        het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en Websites van MoptorNL;

–        het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;

–        het aanleveren van content, materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en deze link te maken.

Op elk gebruik van de internetdiensten en websites van MotorNL zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

·in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;

·alle toepasselijke gedragscodes na te leven; en

·de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

·gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;

·het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het emailadres via de internetdiensten en websites van MotorNL heeft verkregen;

·het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van MotorNL;

·het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;

·het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en

·het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van MotorNL zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Op het gebruik van onze internetdiensten en websites is onze Privacystatement van toepassing.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van MotorNL. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

·uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

·een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

·een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreukmakende materiaal is aangetroffen;

·een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;

·een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;

·uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:

MotorNL B.V.

Afdeling Juridische Zaken
Korte Noordereweg 29
1221 NA Hilversum

Artikel 8 – Links naar andere websites

De Websites en Communities bevatten banners en links naar externe internetpagina’s. MotorNL is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Websites. Het Privacy en Cookie Statement van MotorNL is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.

Artikel 9 – Privacy

MotorNL respecteert de privacy van haar Gebruikers en gebruikers. Persoonlijke gegevens van hen worden door MotorNL dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. MotorNL houdt zich daarbij aan de  Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke privacy-gerelateerde wet- en regelgeving. Voor meer informatie over hoe MotorNL omgaat met persoonsgegevens zie het Privacy Statement van MotorNL.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

MotorNL besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar Websites en Communities. MotorNL kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op de Websites en Communities volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Websites en Communities. MotorNL is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de Content die door Gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de Websites is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

MotorNL kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de Websites en Communities geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze Website wordt continue aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

MotorNL mag in voorkomende gevallen informatie van de Websites en Communities verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van onder andere mogelijke inbreuk op rechten van derden. MotorNL heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

Artikel 11 – Diversen

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze Voorwaarden aan te brengen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

MOTORNL  is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 januari 2019/© MotorNL B.V. 2019.