maandag 15 april 2024

Algemene Actievoorwaarden MotorNL

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN PROMOTIONELE KANSSPELEN EN PRIJSVRAGEN MotorNL B.V. EN HAAR GROEPSMAATSCHAPPIJEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door MotorNL B.V. MotorNL B.V. en haar huidige en toekomstige groepsmaatschappijen zoals New Skool Exploitatie B.V. en Promotor Reizen B.V., eventueel in samenwerking met derden (‘hierna gezamenlijk: ‘Organisator’), te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere acties (‘Actie(s)’). MotorNL B.V. is gevestigd te (1221 AN) Hilversum aan de Korte Noorderweg 29 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73663352.

2. Bij de organisatie van promotionele kansspelen houdt Organisator zich aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Indien de Actie zich kwalificeert als een promotioneel kansspel dan wordt bij de Actie, bijvoorbeeld op de actiepagina, aangegeven ter promotie van welk product, dienst of merk/bedrijf de Actie wordt georganiseerd.

3. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.

4. Per Actie vermeldt Organisator op de betreffende actie-, wervings-, Facebook of ander soort pagina op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of er aanvullende voorwaarden gelden.

5. Voor vragen of opmerkingen over de actievoorwaarden of Acties kan contact opgenomen worden met Organisator via 085 888 5585 of per e-mail naar info@www.motor.nl. Deze actievoorwaarden zijn tevens gepubliceerd op www.motor.nl/actievoorwaarden.

6.  Indien de Actie wordt gecommuniceerd via Facebook of andere social media kanalen, wordt deze op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door deze partijen.

7. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Organisator.

8. Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.

ARTIKEL 2. DEELNAME EN DEELNEMERS

1. Bij de Actie wordt duidelijk vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.

2. Deelname aan Acties staat open voor inwoners van Nederland en België. Medewerkers van Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Organisator samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende Actie en de uit te keren prijzen zijn van deelname uitgesloten.

3. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, eigenhandig te verrichten. Een deelnemer kan slechts eenmaal meedoen per Actie, tenzij anders aangegeven.

4. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de Actie.

5. Deelnemers onder de 18 jaar dienen aantoonbaar toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende Actie. Organisator is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Organisator ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

6. Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

7. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

8. Organisator heeft het recht om een deelnemer van een Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

9. Organisator is niet aansprakelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (telefoon-nummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer of verlies van dergelijke gegevens.

ARTIKEL 3. BEPALING EN BEKENDMAKING WINNAAR

1. Bij de Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.

2. Tenzij anders vermeld, worden de winnaar(s) van de Actie op een aselecte en onpartijdige wijze aangewezen, bijvoorbeeld door een deurwaarder, notaris of computerprogramma. Bij prijsvragen waaraan een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury.

3. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de Actie, persoonlijk op de hoogte gesteld. Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal Organisator een volgende winnaar aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs.

4. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer Organisator toestemming om de winnaars eventueel met initialen, achternaam en woonplaats op de betreffende website of Facebook bekend te maken. Over de uitslag van de Acties kan niet worden gecorrespondeerd.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

1. Bij de Actie wordt aangegeven hoeveel en welke prijzen worden weggegeven.

2. De prijzen worden vermeld of getoond in de Actie in de betreffende uitgave of op de betreffende website. Per deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts één prijs per Actie uitgekeerd. Iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar.

3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of inwisselbaar voor een andere prijs.

4. Organisator stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. Organisator zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

5. Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van Organisator, tenzij anders vermeld.

6. Iedere winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Organisator dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Organisator is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

7. Binnen enkele weken na de bekendmaking van de uitslag van de Actie worden de prijzen aan de winnaars verzonden of overhandigd.

8. Mocht aan deelname aan de Actie, inzending van materiaal (foto, video, tekst of ander werk) verbonden zijn dan verklaart deelnemer:

–                bevoegd te zijn, mede namens de geportretteerde(n) dit materiaal in te zenden en (auteurs-) rechthebbende te zijn op dit materiaal dan wel de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendoms- en portretrechten die betrekking hebben op het ingezonden materiaal; en

–                door deelname aan de Actie verstrekt deelnemer, mede namens de geportretteerde(n) aan Organisator onvoorwaardelijk een niet-exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de inzending (foto, video of ander werk). Dit gebruiksrecht houdt onder meer in dat Organisator de inzending in al dan niet gewijzigde vorm mag exploiteren in de breedste zin van het woord, openbaar mag maken en/of mag overdragen aan derden. De deelnemer doet jegens Organisator afstand van alle persoonlijkheidsrechten op de inzending, voor zover dat wettelijk gezien mogelijk is.

ARTIKEL 5. GEGEVENS EN PRIVACY

1. Organisator gebruikt de gegevens van de deelnemers onder meer voor zover noodzakelijk voor de organisatie van de Actie en voor de toezending van de prijzen.

2 Meer informatie over het beleid van Organisator in verband met persoonsgegevens is te vinden op www.motor.nl/privacybeleid/.

ARTIKEL 6. WIJZIGING ACTIEVOORWAARDEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

1. Organisator kan te allen tijde deze algemene Actievoorwaarden wijzigen. Het is dan ook aan te raden om aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

2. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van hun website(s), Facebook pagina’s of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan het beheer van de websites besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Acties deel te nemen.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

Eventuele klachten of bezwaren in verband met een Actie kan de deelnemer binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan klantenservice@newskoolmedia.nl of per brief aan MotorNL B.V., Korte Noorderweg 29 te 1221 NA Hilversum, onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. Organisator zal binnen 30 dagen een correct ingediende klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen door de deelnemer niet aan Organisator worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden waaronder Facebook op haar website of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

Naast het bepaalde in artikel 1.8, behoudt Organisator zich het recht voor om in geval van overmacht de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze actievoorwaarden en de betreffende Acties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze voorwaarden en betreffende Actie(s) zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© 2022 MotorNL B.V.