maandag 27 mei 2024

Algemene voorwaarden Abonnementen, diensten en registraties

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle abonnementen en op elk gebruik van de diensten die wij, PiTE Media B.V., u leveren. Door het aangaan van een abonnement en/of door onze dienst(en) te gebruiken, gaat u met deze algemene voorwaarden akkoord. Omdat onze abonnementen en diensten snel kunnen veranderen, kunnen onze algemene voorwaarden ook veranderen. De meest recente algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten tot het plaatsen van een advertentie in onze uitgaven.

Abonnementsvormen en diensten

Alle door ons gehanteerde abonnementsvormen en diensten zijn gespecificeerd in Bijlage 1 (en die informatie is onderdeel van onze overeenkomst). We behouden ons het recht voor om media te verwijderen, hier kunt u geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij uw abonnement en/of gebruik van de diensten beëindigen als u in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt. Alle opgegeven abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en verzendkosten binnen Nederland. Voor bezorgadressen buiten Nederland gelden er afwijkende prijzen. Prijswijzigingen voorbehouden.

Inschrijven

U kunt een abonnement aangaan en/of gebruik maken van onze diensten door u hier met de benodigde gegevens in te schrijven. U krijgt dan van ons een bevestiging van (de totstandkoming van) het abonnement en persoonlijke inloggegevens tot de website, met gebruikersnaam en wachtwoord. Wees voorzichtig met uw persoonlijke gegevens en geef deze niet aan derden. Als u vermoedt dat inbreuk is gemaakt op uw gebruikersaccount, laat het ons weten via info@motor.nl.

Herroepingsrecht

Als consument heeft u de mogelijkheid om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de eerste editie van de papieren uitgave en/of digitale uitgave een abonnement zonder opgave van redenen te herroepen. Uitgebreide informatie over de uitoefening (en beperkingen) van het herroepingsrecht vindt u verderop in deze voorwaarden. U kunt ook hier klikken.

Digitaal lezen

Indien bij uw abonnement digitaal lezen is inbegrepen kunt u de digitale versie van de uitgave lezen waar en wanneer u wilt op iPad, iPhone of Android-tablet of telefoon. U ontvangt alleen de edities die verschijnen na de dag dat u koppelt.

Duur en opzegging

Het abonnement geldt voor de overeengekomen termijn en/of het aantal opgegeven edities en wordt daarna (behoudens tijdige opzegging) automatisch verlengd. Bij automatische verlenging wordt het abonnement omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd. Opzegging dient in dat geval uiterlijk een maand vóór verschijning van de eerste editie van de nieuwe abonnementstermijn te gebeuren, of in het geval van lidmaatschap van de Motor.NL Riders Club met inachtneming van een termijn van twee maanden. Beëindiging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden indien het een blad betreft dat minder dan één keer in de maand wordt bezorgd; bij maandelijkse bezorging of vaker en bij lidmaatschap van de Motor.NL Riders Club geldt een opzeggingstermijn van één (1) maand.

Opzegging mag schriftelijk, per e-mail, telefonisch, of op dezelfde wijze als waarop het abonnement is afgesloten. Wordt een verlengd abonnement vroegtijdig opgezegd, dan restitueren wij het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten abonnement en het reeds betaalde bedrag.

Betaling

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden betaald op de wijze zoals overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Bij niet-tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht.

Cadeauabonnement, Proefabonnement

Een abonnementen dat u cadeau geeft of een proefabonnement stopt automatisch. Per huishouden mag maximaal een (1) proefabonnement op een uitgave per jaar worden afgesloten.

Welkomstgeschenken en acties

Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk als u in het afgelopen half jaar geen abonnee bent geweest. Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken gelden niet voor bezorgadressen buiten Nederland en zijn nimmer inwisselbaar voor geld, of anderszins inwisselbaar. Voor welkomstgeschenken geldt dat deze onder voorbehoud van beschikbaarheid worden aangeboden.

Bestelling van producten (webshop)

Wanneer u via internet een product bestelt dan ontvangt u een orderbevestiging via het e-mailadres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Voor alle aangeboden producten geldt: zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden. Opgegeven levertijden zijn altijd indicatief en nooit een fatale termijn. Alle in de webshop genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, en exclusief verzendkosten. U ontvangt bestelde producten 14 dagen op zicht. Wanneer u bestelde producten niet wilt houden, dan kunt u binnen deze termijn gebruik maken van het herroepingsrecht. Uitgebreide informatie over het herroepingsrecht vindt u hier.

Evenementen

Voor bezoekers van (mede) door ons georganiseerde evenementen gelden onze algemene voorwaarden voor bezoekers [link toevoegen] aan evenementen. Tickets voor het evenement, verkregen als onderdeel van een abonnement of anderszins, zijn niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt en vertrouwelijk. In ons privacy statement leest u meer hierover. Mocht u daarna nog vragen hebben, neem dan contact op met info@motor.nl.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie in onze uitgaven en digital diensten op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen samengesteld. U accepteert echter dat onjuistheden of onvolledigheden niet uit te sluiten zijn. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die u lijdt in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde. Elk gebruik door u van deze informatie blijft derhalve volledig voor uw rekening en risico.

Wij zijn niet aansprakelijk voor informatie op websites van derden die op enigerlei wijze met onze websites zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of metatags. Wij zijn daarom niet aansprakelijk voor schade die u lijdt door of in verband met het gebruik (of de onmogelijkheid daarvan) van deze informatie, op welke wijze ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor uitingen of adviezen opgenomen in onze uitgaven en afkomstig van derden, inclusief maar niet beperkt tot advertenties en overige (commerciële) uitingen opgenomen in onze uitgaven.

Schade dient na het ontstaan daarvan onverwijld aan ons te worden gemeld, zodat wij de gelegenheid krijgen om schade beperkende maatregelen te nemen en tijdig onderzoek te kunnen (doen) verrichten. Schade die niet uiterlijk binnen vier (4) weken na ontdekking daarvan schriftelijk aan ons is gemeld, zal niet worden vergoed.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze uitgaven en onze digitale diensten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze uitgaven en/of diensten openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. Het abonnement en onze diensten zijn enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in uw eigen leesomgeving.
Klachtenregeling en geschillen

Indien u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht naar klacht-indienen en we reageren snel. Op onze abonnementsovereenkomsten en overeenkomsten tot gebruik van de diensten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bijlage 1 Abonnementsvormen, diensten en registraties

De door ons, PiTE Media B.V., aangeboden abonnementsvorm(en) kennen de volgende specificaties / diensten:

 1. ‘MotorNL Premium’, bestaande uit:
  1. Premium onbeperkte toegang tot de website Motor.nl
  2. Digitaal MOTO73 en Promotor (bladerbaar) lezen
 2. ‘MOTO73 Magazine’, bestaande uit:
  1. 22 maal per jaar MOTO73 magazine thuisbezorgd
 3. ‘Promotor Magazine’, bestaande uit:
  3. 10 maal per jaar Promotor magazine thuisbezorgd
 4. ‘Bigtwin Custombike Magazine’, bestaande uit:
  3. 12 maal per jaar Bigtwin Custombike Magazine thuisbezorgd
 5. ‘Bigtwin Premium’, bestaande uit:
  1. Premium onbeperkte toegang tot de website Bigtwin.nl
  2. Digitaal Bigtwin Custombike Magazine (bladerbaar) lezen
 6. ‘Motor.NL Riders Club’, die leden het volgende biedt:
  1. Motor.NL premium account
  2. Motormaatje.nl account
  3. Kortingsvoordeel op evenementen, producten en diensten van externe partners
  4. Exclusieve toegang tot Motor.NL evenementen
  5. Exclusieve winacties.

Toelichting abonnement Motor.NL Riders club

Motor.NL Riders Club lidmaatschap in combinatie met een lopende abonnement op MOTO73 of Promotor geeft recht op een combinatiekorting van 25% per jaar op het magazine abonnement. Deze combinatiekorting is alleen geldig voor reguliere abonnementen en is niet geldig in combinatie met een andere (instap)korting op onze magazine abonnementen. De combinatiekorting wordt jaarlijks verrekend met het Motor.NL Riders Club lidmaatschap. Bij opzegging van het Motor.NL Riders Club lidmaatschap vervalt de korting op het desbetreffende magazine abonnement en wordt het toegekende kortingsbedrag naar rato extra gefactureerd of verrekend met het openstaande termijnbedrag.

Opzegging van het Motor.NL Riders Club lidmaatschap geeft geen gevolgen voor de looptijd van het magazine abonnement, en vise versa.
Alle aanbiedingen voor leden van de Motor.NL Riders Club zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Deelname aan de exclusieve winacties is altijd gratis en alleen toegankelijk voor leden van de Motor.NL Riders Club. De exclusieve winacties worden aangeboden onder voorbehoud van wijziging, doorgang van het evenement, toegankelijkheid voor het publiek en beschikbaarheid. Er kunnen specifieke voorwaarden gelden, welke vooraf duidelijk bekend worden gemaakt. Op de winacties zijn altijd de algemene voorwaarden van de Kansspelautoriteit van toepassing. De prijzen worden door derden aangeboden, waarbij PiTE Media B.V. als facilitator optreedt.

Abonnement herroepen

Uw abonnement en bestellingen van producten uit onze webshop herroepen is mogelijk tot 14 dagen na de eerste levering van de eerste papieren editie of digitale versie van de betreffende uitgave respectievelijk 14 dagen na levering van de bestelde producten. Er geldt géén herroepingsrecht met betrekking tot het gebruik van digitale diensten, bij verkoop van losse edities, producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties en producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, snel kunnen bederven of verouderen.
Wenst u uw abonnement of bestelling te herroepen? U kunt dat schriftelijk, per e-mail, telefonisch aan ons melden. U kunt ook hieronder het contactformulier invullen, het contactformulier uitprinten en ingevuld aan ons per e-mail of gewone post toesturen.
Gelieve het formulier zo volledig mogelijk in te vullen zodat wij een correcte opvolging kunnen bespoedigen.
Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan dient u binnen 14 dagen na de dag waarop de herroeping is ingeroepen, de ontvangen (papieren) editie van ons magazine en (in de originele verpakking) eventuele welkomstgeschenken en/of bestelde producten terug te sturen naar : Motor.NL B.V., Korte Noorderweg 29, 1221 NA Hilversum, of aan ons te overhandigen. De kosten van retourzending komen voor uw rekening.

Wij restitueren het betaalde abonnementsgeld binnen 14 dagen, waarbij wij het recht hebben te wachten totdat wij de retourzending hebben ontvangen, of totdat u heeft aangetoond dat u de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Verwerking

U krijgt een bevestiging van uw melding. We doen vervolgens het nodige om uw melding tot herroeping in orde te brengen.