zaterdag 15 juni 2024

Privacybeleid

Inleiding

Dit is het privacybeleid van Motor.NL en haar dochterondernemingen P!TE Media B.V. (hierna: “MotorNL”) en de merken van MotorNL: MOTO73, Promotor, MotorNL Premium, Motormaatje en Riders Club. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van abonnees op onze tijdschriften en de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten en producten van MotorNL. In dit privacybeleid lichten we toe welke gegevens wij op welke manier verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Daarnaast lichten we toe welke rechten jij hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. MotorNL respecteert de privacy van haar abonnees en klanten. Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 10 oktober 2021.

Verwerkingsverantwoordelijke en contact

De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in het kader van de diensten van MotorNL is steeds Motor.NL B.V., gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan de (1221 NA) Korte Noorderweg 29 in Hilversum (KvK 73663352).

Via info@motor.nl en/of via MotorNL B.V., ter attentie van Afdeling Privacy, Korte Noorderweg 29, 1221 NA Hilversum, kun je altijd contact opnemen met vragen over dit privacybeleid.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor jij de persoonsgegevens hebt verstrekt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van MotorNL.

Meer concreet hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in je account worden in beginsel door ons bewaard zolang je account actief is. Als je je account twaalf (12) maanden niet hebt gebruikt, zullen wij een bericht sturen met de vraag of je je account wilt behouden. Als je ook na een tweede herinnering niet reageert, zullen wij je gegevens verwijderen.
 • Voor cookies en vergelijkbare technieken hanteren wij een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over je internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.
 • Wanneer je je hebt ingeschreven voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven, bewaren wij je contactgegevens om deze te kunnen sturen tot je hebt aangegeven deze niet meer te willen ontvangen.
 • Voor de gegevens die wij verzamelen voor doeleinden zoals het verlenen van diensten en factureren, om bestellingen af te handelen en om je te informeren over het verloop ervan, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 24 maanden.
 • Gegevens over jouw deelname aan prijsvragen of acties worden maximaal twaalf (12) maanden bewaard.
 • Gegevens die wij verzamelen via sociale media bewaren wij maximaal zes (6) maanden.
 • Als je contact opneemt met de klantenservice worden jouw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Delen en bekend maken persoonsgegevens

Concern

Ondernemingen binnen de groep van Motor.NL B.V. kunnen toegang krijgen tot jouw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van MotorNL van een efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering. Alle ondernemingen binnen het concern van MotorNL zullen hetzelfde niveau van bescherming bieden. Jouw gegevens kunnen door de ondernemingen van MotorNL onder meer worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) met jou en voor het ontplooien van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met jou in stand te houden.

Verwerkers

Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners en bezorgdiensten. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor MotorNL. MotorNL draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen. Met deze partijen heeft MotorNL een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens verwerken in opdracht van MotorNL.

Partners

MotorNL kan samenwerken met partners, bijvoorbeeld in het kader van het leveren van diensten, een prijsvraag of actie. Deze partners kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Je wordt daarover duidelijk geïnformeerd voordat je de informatie voor dit doeleinde verstrekt of de dienst afneemt.

Overig

Voor het overige verstrekt MotorNL alleen persoonsgegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

Beveiliging

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens.  Abonneegegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de abonneegegevens en op deze medewerkers rust een vertrouwelijkheidsverplichting.

Jouw rechten

Veel van onze websites geven je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Overigens kan je een beroep doen op de volgende rechten:

 • Inzage en correctie. Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens MotorNL van jou verwerkt voor welke doeleinden en/of ons verzoeken deze te wijzigen of corrigeren.
 • Verwijdering. Indien je niet meer akkoord bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door MotorNL of indien je van mening bent dat verwerking van jouw persoonsgegevens door MotorNL niet langer nodig is voor het doel waarvoor je die hebt verstrekt, kun je ons vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen.
 • Bezwaar. Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wanneer we gegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang van MotorNL, kan je bezwaar maken tegen deze verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen de verwerking staken tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen.
 • Beperking verwerking. Je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je daar een gegronde reden voor hebt, bijvoorbeeld als je het idee hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door MotorNL.
 • Gegevensoverdraagbaarheid. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door MotorNL berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • Intrekken toestemming. Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten kun je een email sturen aan info@motor.nl of een brief richten tot Motor.NL B.V., ter attentie van Afdeling Privacy, Korte Noorderweg 29, 1221 NA Hilversum. MotorNL zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, reageren.

Doorgifte buiten de EER

MotorNL kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of gebruikmaken van servers die zich buiten de EER bevinden.

MotorNL zal jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, slechts doorgeven naar derde landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt of een ander adequaatheidsbesluit heeft genomen (bijvoorbeeld het EU-VS Privacy Shield), dan wel passende waarborgen worden geboden zoals of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Overdracht onderneming

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van MotorNL worden overgedragen aan een derde partij of kan MotorNL fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. MotorNL zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Wijzigingen aan het privacy- en cookiebeleid

Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.